Aangepast zoeken

Naar beginpagina
Logo VD AMOK

Utrecht, 31 december 2004


Donateursbrief 2004Beste mensen,

Nog net op de valreep van 2004, maar waneer dit bezorgd wordt is het al 2005. Een prettig en aktief 2005 toegewenst namens bestuur en medewerkers van VD AMOK. Eenieder die de laatste jaren geld heeft overgemaakt naar VD AMOK krijgt deze donateursbrief.

Wij hopen dat velen van u ons zullen blijven steunen, temeer omdat het erg moeilijk blijkt voldoende subsidie binnen te krijgen. De bodem van de reserves is bijna bereikt. Gelukkig kregen we van onze donateurs de laatste jaren steeds meer geld en we hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is.

Het werk dat wij doen is ons inziens zeer de moeite van het ondersteunen waard. U leest daar meer over in de nieuwsbrief. Na vier jaar "oorlog tegen het terrorisme" is het eind daarvan nog niet in zicht. Iran en Noord-Korea zijn de landen die steeds vaker worden genoemd als mogelijke nieuwe aanvalsdoelen. Terroristische aanslagen zijn helaas talrijk in Irak maar ook andere landen blijft dit niet bespaard. Daarom speelt VD AMOK sinds vier jaar een prominente rol in het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Onze expertise op antimilitaristisch gebied blijft nodig. Samen met het Platform tegen de Nieuwe Oorlog wordt wekelijks een digitale nieuwsbrief uitgegeven met nieuws dat (doorgaans) de Nederlandse mainstreammedia niet haalt. Voor een abonnement daarop zie www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/wereldcrisisnieuws/

Het is de bedoeling om onze donateurs minstens jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij ons. Wilt u vaker op de hoogte gebracht worden dan kunt u een abonnement nemen op VD AMOK, het tijdschrift voor antimilitarisme en dienstweigeren.

Middels aangehechte acceptgiro, of via een periodieke overmaking*, kunt u er mede voor zorgen dat VD AMOK een betere financiële positie krijgt. Het kan zijn dat u in 2004 eerder al geld aan ons heeft overgemaakt. In dat geval kunt u, zo u wilt, de aangehechte acceptgiro negeren of gebruiken voor een extra gift.


Met vriendelijke groeten,
namens VD AMOK,
Egbert Wever.

Overigens, giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht

*U kunt de daarvoor bestemde formulieren bij uw bank verkrijgen.raket

Inleiding

We bevinden ons nu in het vierde jaar van de ‘nieuwe oorlog’. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 wordt ons handelen nog steeds grotendeels hierdoor bepaald. We hebben voortdurend geprobeerd via ons specialisme informatievoorziening een bijdrage te leveren tot de strijd tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak en de deelname van Nederlandse troepen aan de bezetting van Irak. De herverkiezing van president Bush maakt de situatie alleen maar onzekerder. Zullen de VS in Irak gedwongen worden tot een bloedige aftocht? Zijn nieuwe oorlogen tegen landen als Iran en Noord-Korea in het verschiet? Inmiddels heeft de “oorlog tegen het terrorisme” ook Nederland zelf bereikt. De meest rechtse regering sinds tientallen jaren heeft in de afgelopen periode een politiek gevoerd die de tegenstellingen eerder aanwakkert dan bezweert en de gezaaide drakentanden hebben nu een grimmige oogst opgeleverd. De scherpe anti-terreurwetgeving gaat ook de mensenrechten in Nederland zelf meer en meer bedreigen. De komende jaren zal onze aandacht zowel op de wereldwijde oorlogspolitiek als op de binnenlandse situatie gericht moeten zijn, de rol van veiligheidsdiensten en terreurbestrijdingseenheden moet kritisch worden gevolgd. Daarnaast mogen ook de meer vertrouwde prioriteiten van de anti-oorlogspolitiek zoals de actie tegen kernwapens van de werkgroep Eurobom niet verwaarloosd worden.

Voor dit alles vragen wij in deze duistere Hollandse winter uw financiële steun. Zonder de extra bijdragen die wij via de bijgaande acceptgiro aan onze donateurs vragen, redden we het niet. In voorgaande jaren hebt u ons altijd ruimhartig gesteund, waarvoor dank! Misschien is de vrede nog ver achter de horizon, maar met uw hulp kunnen wij in elk geval helpen de weg te bereiden naar een betere toekomst.Platform tegen de nieuwe oorlog

Tank Het secretariaat van het Platform is gevestigd in het pand van O’43. Het platform voert vooral campagne tegen de oorlog in Irak, en in het bijzonder tegen de uitzending van Nederlandse troepen. VD AMOK levert veel van het informatiemateriaal (o.a. via de Platformuitgave Het Andere Nieuws) en de analyses op grond waarvan de positie van het platform wordt bepaald. Er worden samen met andere platformdeelnemers stukken geplaatst in de media, interviews afgegeven en persberichten verstuurd. VD AMOK levert ook een vertegenwoordiger voor het Platform.Tijdschrift

In 2003 werden vier nummers uitgebracht waaronder een speciale uitgave in grotere oplage met een ander, kleiner formaat, in samenwerking met de ‘Bezorgde Burgers’ en Kollektief Rampenplan - Baal-produkties. Voor dit nummer, “De bril van Kofi Annan” geheten, werd financiering verkregen voor publiciteit en verspreiding van Vereniging Solidair. Deze uitgave, een manifest tegen de oorlogspolitiek van de VS, geeft informatie over oorzaken en gevolgen van deze politiek, en over de wijze waarop de besluitvorming tot stand kwam. Zij is verspreid in bredere kring om de discussie te verdiepen.

In 2004 verschenen wederom vier nummers, waaronder in samenwerking met ‘t Kan Anders een speciaal nummer als reader voor het symposium in Leiden “Bush, Irak en wij...”

Na jarenlang ongewijzigd te zijn gebleven is de lay-out vernieuwd. Om meer mogelijkheden met beeld te creëren is er van twee naar drie kolommen per pagina gegaan. Ook is het drukproces geheel gedigitaliseerd waardoor eveneens de beeldmogelijkheden zijn vergroot. Daarnaast zijn we er in geslaagd om een striptekenares aan te trekken. Wij denken dat het een vooruitgang is, maar zien opmerkingen hierover graag tegemoet.AMOK krijgt Domela Nieuwenhuis-penning

Op 20 november hebben wij in Heerenveen de Domela Nieuwenhuis-penning in ontvangst mogen nemen. We citeren de volgende passages uit het juryrapport:
F. Domela Nieuwenhuis “Onder al deze erfgenamen van Domela Nieuwenhuis’ IAMV [Internationale Antimilitairistische Vereeniging] neemt het Anti-Militaristisch OnderzoeksKollektief (AMOK) een bijzondere plaats in. (..) Je zou AMOK de denktank in de antimilitaristische beweging kunnen noemen.” (..)
“Vandaag de dag is een organisatie als AMOK noodzakelijker dan ooit. (..) Ook na de Koude Oorlog is het bestrijden van imperialisme, internationale agressie, militarisme en oorlogshitserij onverminderd noodzakelijk. (..) Precieze kennis van zaken en engagement zijn in dit streven een eerste vereiste.
Het bestuur van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-fonds is op grond van bovenstaande van mening dat AMOK geheel in de geest van Domela Nieuwenhuis strijdt en werkt aan de vrede en evenals Domela deze strijd onlosmakelijk verbindt met die voor mensenrechten en een rechtvaardige en sociale samenleving in de hele wereld. Om deze redenen heeft het bestuur met heel veel genoegen besloten de Domela Nieuwenhuis-penning dit jaar aan AMOK toe te kennen.”Werkgroep Eurobom

logo eurobom Het werk van Werkgroep Eurobom heeft zich het afgelopen jaar geconcentreerd op het verzorgen van informatieverspreiding over de proliferatie van massavernietigingswapens en het corrigeren van fouten in de berichtgeving daarover. De doelgroepen van deze activiteiten zijn hetzelfde gebleven als in vorige jaren: de niet-gouvernementele organisaties die nog actief zijn op dit gebeid in Nederland, plus de politiek en de media.

De informatieverspreiding bestaat uit bewerkingen van berichtgeving afkomstig uit de internationale Engelstalige pers, plus documentatie verzameld via regeringsbronnen evenals parlementaire en onderzoeks-websites in een aantal landen. Daarnaast wordt door gerichte informatieverstrekking (in de vorm van voorlichtingspapers briefings of persoonlijke e-mail berichten) politici en media ingelicht over komende ontwikkelingen op de bovengenoemde terreinen.

Tot begin 2004 werd ook Nederlandstalig materieel vertaald en verspreid onder het internationale netwerk warmee we contact onderhouden. Dat materiaal bestond veelal uit parlementaire documenten (resoluties, kamervragen en regeringsbrieven, toespraken van ministers) en soms nieuwsberichten. De bedoeling was om op deze manier ons buitenlandse netwerk te informeren over Nederlandse gebeurtenissen, en tegelijkertijd het Nederlandse netwerk op de hoogte te houden van ontwikkelingen elders. Deze informatieverspreiding hield ook in het regelmatig schrijven van artikelen en verspreiden van persberichten in zaken van grote urgentie.

Als bindend element in de informatievoorziening gebruiken we het informatieblad Facts & Reports, waarin telkens een selectie van voornamelijk Engelstalige artikelen en documenten is opgenomen. Vanwege de centrale rol van het Amerikaanse beleid in de ontwikkelingen rondom massavernietigingswapens wordt er veel informatiemateriaal afkomstig van Amerikaanse bron gebruikt. Voor deze gespecialiseerde informatie zie www.eurobomb.nl

In het najaar van 2003 en begin 2004 werd grote bekendheid gegeven aan de levering van kernwapentechnologie door Pakistan aan Iran. Omdat in de media de oorspronkelijke rol van bedrijven in o.a. Nederland, Duitsland en Engeland enigszins werd veronachtzaamd, boden wij Greenpeace aan om samen met Campagne tegen Wapenhandel, LAKA en het Vredesinformatiecentrum in Groningen een brochure te schrijven over de gevaren van proliferatie aan de hand van het concrete geval Urenco, een bedrijf gebaseerd in bovengenoemde landen en gespecialiseerd in uranium verrijkingstechnologie. De brochure verscheen in april 2004 en werd verspreid onder media en diplomaten die deelnamen aan de zogenaamde prepcom, een tussenvergadering van de ondertekenaars van het Non-proliferatieverdrag in New York. Deze prepcom was een voorvergadering van een bijzonder belangrijk evenement, de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) die in mei 2005 gehouden wordt. Daar zullen alle ondertekenaars van het verdrag (188 landen), bijeen komen.

Mayors for Peace Eurobom nam onder haar internationale naam (PENN/Nl) ook deel aan een reeks bijeenkomsten georganiseerd door de ngo-netwerken bij dezelfde prepcom. Een van de bijeenkomsten werd verzorgd door de ‘Burgemeesters voor Vrede’, een organisatie opgericht in 1982 en gebaseerd in Hiroshima. De eregast was burgemeester Akiba van Hiroshima, die in New York zijn noodcampagne voor nucleaire ontwapening introduceerde. Deze campagne is gericht op de belangrijke toetsingsconferentie van het NPV. Het doel van de noodcampagne is om zoveel mogelijk burgemeesters van grote steden naar New York te laten komen om een brug te slaan tussen ‘civil society’ en de diplomaten die daar moeten onderhandelen over nucleaire ontwapening. In de aanloop naar die conferentie worden zoveel mogelijk burgemeesters door de ngo-gemeenschap benaderd om hun steun te verlenen dan wel zelf mee te gaan naar New York. Deze campagne wordt ook in Nederland gevoerd, met Eurobom als coördinatiepunt. In juni 2002 werd in samenwerking met het IKV en de Landelijke India Werkgroep nog een bijeenkomst belegd voor leden van de Indiase en Pakistaanse gemeenschap. Daarin werd de mogelijkheid besproken van een gemeenschappelijk initiatief om de regeringen af te brengen van hun nucleaire koers.Website

De website www.vdamok.nl bestaat nu ruim anderhalf jaar en wordt steeds vaker bezocht. In november 2004 gemiddeld 131 keer per dag.

Bush wil oorlog De site is sober van opzet. Weinig plaatjes en toeters en bellen die veel ruimte kosten en soms alleen met microsoft-software werken, omdat ook mensen met trage modems, oude computers en minder gangbare browsers de site zonder problemen moeten kunnen bekijken.

De meeste aandacht is uitgegaan naar het digitaal beschikbaar maken van het tijdschrift. Alle nummers vanaf 2000 tot heden zijn op de site te vinden. Verder zijn er enkele artikelen over Irak te vinden, wat links naar andere organisaties en een enkele keer een aankondiging van een demonstratie, congres of lezing. Door de grote hoeveelheid artikelen die er nu te vinden zijn, is er behoefte aan een zoekmachine waarmee op de site op onderwerp gezocht kan worden. Hieraan wordt gewerkt, de verwachting is dat dit in januari geregeld is.

Kijk ook eens op www.eurobomb.nl
VD AMOK medewerkers per december 2004

Mark Akkerman
Leo van Bergen
Mustapha Bah
Hans Bouton
David Jan Donner
Bert Freriks
Hanneke
Kees Kalkman
Karel Koster
Guido van Leemput
René Oudshoorn
Tom Pitstra
Tjark Reininga
Barbara Smedema
Bas Streef
Egbert Wever
Mans van Zandbergen
onderzoeker werkgroep Eurobom
bestuurslid
redacteur
fotoredacteur
voorzitter
bestuurslid
webmaster VD AMOK
redacteur en medewerker documentatie
redacteur en projectleider werkgroep Eurobom
redacteur
lay-out
bestuur
redacteur
redacteur
webbeheer werkgroep Eurobom
redacteur en hoofd automatisering
bestuurslid


Kantoor vredescentrum O'43

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl

Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht
giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingenNaar boven
Naar beginpagina