Aangepast zoeken

Naar beginpagina
Logo VD AMOK

Utrecht, 18 januari 2006


Donateursbrief 2005


Beste mensen,

Gepland in november 2005, maar helaas is het door drukte januari 2006 geworden.
Een prettig en aktief 2006 toegewenst namens bestuur en medewerkers van VD AMOK.
Eenieder die de laatste jaren geld heeft overgemaakt naar VD AMOK krijgt deze donateursbrief.

Wij hopen dat velen van u ons zullen blijven steunen, temeer omdat het erg moeilijk blijkt voldoende subsidie binnen te krijgen. Gelukkig krijgen we van onze donateurs de laatste jaren steeds meer geld en we hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is.

Het werk dat wij doen is ons inziens zeer de moeite van het ondersteunen waard. U leest daar meer over in de nieuwsbrief. Na vijf jaar "oorlog tegen het terrorisme" is het eind daarvan nog steeds niet in zicht. Iran is een mogelijk nieuw aanvalsdoel. Terroristische aanslagen zijn helaas talrijk in Irak en Afghanistan, maar ook andere landen blijft dit niet bespaard. De militaire aanpak in Irak en Afghanistan werkt niet, burgers aldaar lijden onder het geweld van terreur en contraterreur. Onze expertise op antimilitaristisch gebied blijft nodig. Samen met het Platform tegen de Nieuwe Oorlog wordt tweewekelijks een digitale nieuwsbrief uitgegeven met nieuws dat (doorgaans) de Nederlandse mainstreammedia niet haalt. Voor een abonnement daarop zie www.ddh.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/wereldcrisisnieuws/.

Het is de bedoeling om onze donateurs minstens jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij ons. Wilt u vaker op de hoogte gebracht worden dan kunt u een abonnement nemen op VD AMOK, het tijdschrift voor antimilitarisme en dienstweigeren.

Middels aangehechte acceptgiro, of via een periodieke overmaking*, kunt u er mede voor zorgen dat VD AMOK een betere financiële positie krijgt. Het kan zijn dat u in 2005 eerder al geld aan ons heeft overgemaakt. In dat geval kunt u, zo u wilt, de aangehechte acceptgiro negeren of gebruiken voor een extra gift.

Met vriendelijke groeten,
namens VD AMOK,
Egbert Wever.

Overigens, giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht

*U kunt de daarvoor bestemde formulieren bij uw bank verkrijgen.soldaten bij brug Mosul

Inleiding

We bevinden ons nu in het vijfde jaar van de ‘nieuwe oorlog’. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 wordt ons handelen nog steeds grotendeels hierdoor bepaald. Of het nu gaat om de uitzending van Nederlandse militairen naar Afghanistan, het aankopen van kruisraketten of het kappen van de bossen in Schinveld voor de AWACS, telkens proberen we door het geven van feiten mensen aan het denken te zetten en zodoende het beleid te veranderen. Nog steeds is Iran een mogelijk nieuw doelwit. Democratisering is een goed iets, echter President Bush en zijn kornuiten maken de situatie er niet beter op.

Inmiddels wordt in Nederland steeds vaker gegrepen naar een stevige aanpak die het rechtssysteem ingrijpend verandert. Gepoogd wordt de Hofstadgroep met nieuwe wetgeving te veroordelen. Inderdaad zijn de ideeën van hen strijdig met onze maatschappelijke orde, dat is die van antimilitaristen onder meer ook. Mensen berechten alleen op hun standpunten en niet op hun daden is voor ons strijdig met een democratische maatschappij. Maar wat doen ondertussen terroristen die zich niet verbaal en via internet krachtig uiten?

Verzet tegen AWACS-lawaai en bomenkap wordt met noodverordeningen onderdrukt. Gewezen wordt op het belang van de AWACS voor de bestrijding van terrorisme. Wat zo’n groot vliegtuig nu kan doen tegen terroristen die opereren in stedelijk gebied is ons een raadsel.

De komende jaren zullen er nog bergen werk verzet moeten worden. Wij hopen dat velen ons weer zullen steunen. Zonder de extra bijdragen die wij via de bijgaande acceptgiro aan onze donateurs vragen, redden we het niet. In voorgaande jaren hebt u ons altijd ruimhartig gesteund, waarvoor dank!Tijdschrift

De jaargang 2005 van VD AMOK zal vier nummers tellen Door familieomstandig- heden en vakanties is nummer vier wat vertraagd en zal de abonnees begin 2006 bereiken. Volgend jaar hopen we het normale ritme van een nummer per kwartaal weer te herstellen. In de jaargang tot nu toe is onder meer aandacht besteed aan het Euromilitarisme, de mogelijke oorlog met Iran, kernwapens in Europa, non-proliferatie, de conflictgebieden Soedan, West-Afrika, Afghanistan en West-Papua, totaalweigeren in Turkije, de korvetten voor Indonesië, de kruisraketten voor Kamp, de geheime dienst van de Turkse gendarmerie, soldatenraden in de Eerste Wereldoorlog, de Burgemeesters voor Vrede en de voortdurende oorlog in Irak en zijn uitwerking op de vredesbeweging. weird warProject Eurobom

In 2004-2005 heeft Project Eurobom veel energie gestoken in de campagne van Burgemeesters voor Vrede. Deze is gericht op het mobiliseren van burgemeesters over de hele wereld tegen de kernbewapening. In 2003 deed burgemeester Akiba van Hiroshima een oproep aan alle burgemeesters om een signaal af te geven aan hun regering tegen de atoombewapening. Om dit kracht bij zetten werden in een aantal landen steuncampagnes opgezet, in Nederland in augustus 2004 door Eurobom in nauwe samenwerking met de NVMP. Deze steuncampagne was in de eerste instantie gericht op het informeren en rekruteren van Nederlandse burgemeesters voor ‘Mayors for Peace’. Dat gebeurde door een reeks mailingen met een nieuwsbrief (inmiddels acht maal verschenen), het benaderen van gemeenteraadsleden en informeren van de vredesbeweging via de eigen blaadjes en een tentoonstelling over de campagne en de kernwapendreiging. Deze laatste werd opgesteld in bibliotheek of stadhuis en geopend door de burgemeesters van Groningen, Alkmaar, Den Haag, Tilburg, Amersfoort en Utrecht. Op deze manier werd ook enige publieke aandacht gevraagd voor de kernbewapening.

De eerste fase van de campagne was de aanloop naar de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag, in mei 2005 in New York. Daar kwamen diplomaten bij de Verenigde Naties bijeen om het verdrag te bespreken. Een door burgemeester Akiba geleidde delegatie van burgemeesters en parlementariërs uit een aantal landen was ook aanwezig om de diplomaten over kernbewapening te waarschuwen. Omdat eerder gemaakte afspraken over nucleaire ontwapening niet werden bevestigd mislukte de conferentie. Dit was rede om de campagne voort te zetten, ook in Nederland. Momenteel ondersteunen 63 burgemeesters de campagne en zijn dertien burgemeesters lid van 'Mayors for Peace'. In december 2005 werd een gezamenlijke oproep van burgemeesters en parlementariërs voor kernontwapening verstuurd naar alle burgemeesters in Nederland.

gesluierde vrouwen Buiten de campagne werd door Eurobom ook veel werk besteed aan de NAVO kernwapens op Nedrelands grondgebied en de gevaren van verspreiding (proliferatie) van kernwapens. Over het eerste werd een nieuw onderzoek in januari 2005 gepresenteerd door de Amerikaanse onderzoeker Hans Kristensen. Deze maakte via Eurobom een presentatie voor de buitenland commissie in de Tweede Kamer. In de media werd ruime aandacht aan het rapport besteed, inclusief een uitgebreid radio 1 interview met Eurobom.

Aan de dreigende crisis rondom het nucleaire programma van Iran werd verder ook veel aandacht besteed, door het samenstellen van documentatie mappen (de reeks Facts & Reports – zie www.eurobomb.nl) en ad hoc briefingen aan kamerleden, geïnteresseerden en media. Dit resulteerde in een aantal radio interviews met de Wereldomroep en de VPRO en opinie artikelen geplaatst in dagblad Trouw.

Helaas kon dit werk niet zo grondig worden gedaan als noodzakelijk, omdat door een terugval in de subsidies voor het project parttime staflid Mark Akkerman vanaf de zomer niet meer betaald kon worden. Desalniettemin is het de bedoeling om op alle boven genoemde terreinen door te gaan, en daarnaast te gaan werken aan een nieuwe versie van het Nederlandstalige boekje over kernwapens dat vijf jaar geleden verscheen.

Karel Koster
Werkgroep EurobomDocumentatie en spreekuur

In de bibliotheek van VD AMOK in Utrecht zijn een groot aantal militaire en politieke tijdschriften aanwezig. We bewaren ook oude jaargangen, vaak teruggaand tot begin jaren tachtig.

Een selectie van tijdschriften waaruit op aanvraag artikelen kunnen worden gekopieerd tegen kostprijs: cartoon van Ka

 • Alert
 • Alle hens
 • Armex
 • Buiten de Orde
 • Bürgerrechte & Polizei
 • Covert Action Quarterly
 • Defensiekrant
 • Disarmament Diplomacy
 • Europäische Sicherheit
 • Fabel van de Illegaal
 • Forum voor Vredesaktie
 • Geheim
 • Internationale Spectator
 • Jane’s Defence Weekly
 • Jane’s Intelligence Digest
 • Jane’s Intelligence Review
 • ’t Kan Anders
 • Kleintje Muurkrant
 • Landmacht
 • Marineblad
 • Militaire Spectator
 • NATO’s Nations
 • Onze Luchtmacht
 • Other Israel
 • RAIDS
 • Ravage
 • Statewatch
 • Vliegende Hollander
 • Vrede
 • Vrouwen voor Vrede Nieuwsbrief
 • Wehrtechnik
 • Wissenschaft und Frieden

Op ons kantoor komen ook veel grote en kleine vragen binnen die we zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. De afgelopen periode is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • Affaire Khan
 • Afluisterpost in Burum
 • Antiterreurwetgeving
 • De CRI en de Polderlandse stadsguerrilla
 • Dienstplicht in Nederlands Indië
 • Defensiebegroting 2006
 • Defensiebepalingen in de Europese Grondwet
 • Duikboten voor Taiwan
 • Het IKV in de Koude Oorlog
 • Irak en de anti-oorlogsbeweging
 • NAVO-training van Iraakse leger
 • De Nederlandse special forces
 • Noodwetgeving in NederlandWebsite

Sinds januari 2005 heeft de website een zoekfunctie. Dat was nodig omdat de site steeds groter werd. Dit jaar is het aantal bestanden dat via de website www.vdamok.nl bekeken kan worden weer flink toegenomen. De opmaak van de site is veranderd om het geheel overzichtelijk te houden. Om de site ook toegankelijk te laten zijn voor mensen met kleine beeldschermen, trage computers, minder gangbare software en trage internetverbindingen is de opzet zo sober mogelijk gehouden.

Net als in 2004 is in de loop van 2005 het bezoekersaantal verdubbeld: van gemiddeld 67 per dag in januari 2005, tot 135 per dag in december 2005. Op naar 2006!

Kijk ook eens op www.eurobomb.nlVD AMOK medewerkers per december 2005

Mark Akkerman
Mustapha Bah
Joop Blom
Hans Bouton
David Jan Donner
Bert Freriks
Hanneke
Ka van Haasteren
Kees Kalkman
Karel Koster
Guido van Leemput
René Oudshoorn
Tom Pitstra
Tjark Reininga
Barbara Smedema
Bas Streef
Egbert Wever
Mans van Zandbergen
onderzoeker werkgroep Eurobom (tot september 2005)
redacteur
fotoredacteur en medewerker documentatie
fotoredacteur
voorzitter
bestuurslid
webmaster VD AMOK
cartoonist
redacteur en medewerker documentatie
redacteur en projectleider werkgroep Eurobom
redacteur
lay-out VD AMOK
bestuurslid
redacteur
redacteur
webbeheer werkgroep Eurobom
redacteur en automatisering
bestuurslidVD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht
giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen


Naar boven
Naar beginpagina