Aangepast zoeken

Naar beginpagina
Logo VD AMOK

Utrecht, 31 december 2007


Donateursbrief december 2007

Beste mensen,

Een prettig en aktief 2008 toegewenst namens bestuur en medewerkers van VD AMOK.
Eenieder die de laatste jaren geld heeft overgemaakt naar VD AMOK krijgt deze donateursbrief.

Wij hopen dat velen van u ons zullen blijven steunen, temeer omdat het erg moeilijk blijkt voldoende subsidie binnen te krijgen. Gelukkig krijgen we van onze donateurs de laatste jaren steeds meer geld en we hopen dat dat dit jaar ook weer het geval is.

Het werk dat wij doen is ons inziens zeer de moeite van het ondersteunen waard. U leest daar meer over in de nieuwsbrief. Na zeven jaar "oorlog tegen het terrorisme" is het eind daarvan nog steeds niet in zicht. Steun hebben wij verleend aan het comité Troepen Terug uit Afghanistan. Resultaat daarvan was een krant tegen de verlenging van de Uruzganmissie die in een oplage van 250.000 stuks is verspreid en een kritische hoorzitting in de Tweede Kamer over diezelfde missie, als aanvulling op de hoogst eenzijdige door de Tweede Kamer zelf georganiseerde hoorzitting in december. Onze expertise op antimilitaristisch gebied blijft nodig.

Het is de bedoeling om onze donateurs minstens jaarlijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij ons. Wilt u vaker op de hoogte gebracht worden dan kunt u een abonnement nemen op VD AMOK, het tijdschrift voor antimilitarisme en dienstweigeren.

Middels aangehechte acceptgiro, of via een periodieke overmaking*, kunt u er mede voor zorgen dat VD AMOK een betere financiële positie krijgt. Het kan zijn dat u de laatste tijd al extra geld aan ons heeft overgemaakt. In dat geval kunt u, zo u wilt, de aangehechte acceptgiro negeren of gebruiken voor een extra gift.

Met vriendelijke groeten,
namens VD AMOK,
Egbert Wever.

Overigens, giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
Tel: 06-14127779
E-mail: info@vdamok.nl
www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht

*U kunt de daarvoor bestemde formulieren bij uw bank verkrijgen.Inleiding

De dagen worden alweer langer. Wat zal 2008 ons op oorlogsgebied gaan brengen. Een aanval op Iran blijft nog onzeker? Duidelijk is dat de Nederlandse militairen in Afghanistan door blijven gaan met de heilloze contraguerrilla. Antiterrorisme lijkt steeds vaker te gaan zorgen voor meer bevoegdheden voor politie, justitie en inlichtingendiensten. Burgerrechten staan sterk onder druk.

scan id-pasOp deze gebieden zal VD AMOK zorgen voor een helder tegengeluid, broodnodig in een tijd van uitholling van democratische verworvenheden.

De komende jaren zullen er nog bergen werk verzet moeten worden. Wij hopen dat velen ons weer zullen steunen. Zonder de extra bijdragen die wij via de bijgaande acceptgiro aan onze donateurs vragen, redden we het niet. In voorgaande jaren hebt u ons altijd ruimhartig gesteund, waarvoor dank!Algemeen

De stichting VD AMOK heeft in 2007 de Eurobom activiteiten moeten afbouwen als uitkomst van subsidie die in zomer 2006 opraakte.

Het is vanwege de facilitering van het Eurobomproject dat het bestuur van VD AMOK instemde om een bezwaarprocedure mede te ondertekenen, die Greenpeace International en Greenpeace Nederland zijn gestart bij Economische Zaken tegen een exportvergunning voor nucleair materiaal van Urenco naar Rusland.

De bezwaarprocedure is gegrond op het probleem of Rusland nog wel te vertrouwen is met verarmd uranium nu het in Iran aan het kernenergieprogramma gaat meedoen en kernstopverdragen met het Westen heeft opgezegd. De ontvankelijkheid van het bezwaar werd ontzegd omdat noch Greenpeace noch VD AMOK expliciet in hun doelstelling de bestrijding van nucleaire proliferatie hebben staan. Dat VD AMOK optreedt namens het project Eurobom dat deze bestrijding wel expliciet nastreeft en ondersteunt, doet hierbij niet ter zake. In december tekenden Greenpeace en VD AMOK beroep aan tegen de niet-ontvankelijk verklaring door Economische Zaken van het ingediende bezwaar.

Een ander punt dat in 2007 begint te spelen is de kantoorruimte en de verdeling van de gebruikte ruimte van het pand Obrechtstraat 43 dat VD AMOK bij de beheerstichting O43 onderhuurt samen met de andere vredesorganisaties. Er komt ruimte vrij en dat betekent dat er voor nieuwe organisaties zal worden geworven begin 2008, maar het betekent ook dat er weer een keer gekeken moet worden hoeveel ruimte het documentatiecentrum kan gebruiken in het pand. Het bestuur heeft in 2007 geen medewerkersoverleg bijeengeroepen, maar is bezig deze in januari 2008 te organiseren om de zaken van de kantoorruimte en het blad door te spreken en tot een beleidsformulering daarover te komen.Tijdschrift

soldaat voor naaldboomDe jaargang 2007 van VD AMOK heeft vier nummers gegeven: twee reguliere nummers, Hollanditis.Nu en Vredesmagazine. De laatste twee zijn een samenwerking met verschillende vredesorganisaties (waaronder Humanistisch Vredesberaad, Haags VredesPlatform, PAIS, Stop de Wapenwedloop en WILPF). Wij willen daarmee kijken of in de toekomst een goed blad over oorlog en vrede kan worden uitgebracht. Dat gezamenlijke blad zou in samenhang met een website moeten zorgen dat mensen door meer en betere achtergrondinformatie handvatten krijgen om een vreedzamere politiek dichterbij te krijgen. Begin 2008 kijken wij of wij doorgaan met deze samenwerking.

In onze vertrouwde VD AMOK hebben we aandacht geschonken aan Afghanistan, Irak, Iran, Koerdistan, Turkije, Kosovo, Oost-Timor, Westelijke Sahara, militaire geschiedenis, zwijgrecht arrestanten, clustermunitie, het Amerikaanse raketschild, de G8, Gladio, Veteranendag en natuurlijk de rubrieken wapenberichten, recensies en het verleden van VD AMOK en Vereniging Dienstweigeraars. Al deze artikelen zijn te vinden op onze website.Documentatie en spreekuur

Vanuit het documentatiecentrum van VD AMOK in Utrecht worden regelmatig veel websites bezocht. De resultaten van dit speurwerk publiceren we in het tijdschrift, op de website van VD AMOK, in de rubriek Ander Nieuws op de Vredessite of proberen we door te spelen aan groepen of individuele onderzoekers die daar belang bij hebben.

Getrouw aan onze onderzoekstraditie proberen we ook door te dringen tot de documenten die licht werpen op de militaire politiek en die van de inlichtingendiensten. Die zijn soms te vinden op websites van de betrokken ministeries of die van de Tweede Kamer.

herdenking bij militair monumentDe website van het Pentagon heet Defenselink.mil. Daar zijn bijvoorbeeld transcripties te vinden van de persconferenties over de operaties in Irak en Afghanistan. Op de site Air Force Link van de Amerikaanse luchtmacht staan dagelijks overzichten van bombardementen en andere luchtmachtoperaties in Irak en Afghanistan. Soms komen daarbij ook acties van bondgenoten aan de orde.

Een goede algemene militaire site is Globalsecurity.org van onderzoeker John Pike (nadruk op organisatie, operaties en bases van het VS-leger, maar er staan ook heel veel gegevens over andere legers en niet-gouvernementele militaire organisaties op).

Een weblog over de Nederlandse militairen in Uruzgan is Uruzgan weblog. Ziet er semi-officieel uit, maar kan soms ook kritisch uit de hoek komen en bevat vaak interessant feitenmateriaal.

Voor onderzoek naar documenten van het VS-leger en inlichtingendiensten is er Secrecy News van Steven Aftergood van de Federation of American Scientists. Hij verzamelt documenten op deze gebieden die via verschillende procedures aan het licht komen en maakt ze beschikbaar via zijn blog op het Internet. Er verschijnen regelmatig rapporten op van de Congressional Research Service over tal van onderwerpen, die een goede beknopte inleiding op de materie geven Je kunt je er ook op abonneren in de vorm van een e-mailbrief die meerdere keren per week verschijnt.

In Nederland is op dit gebied Roger Vleugels actief met de e-mailpublikaties Fringe en Fringe Spitting. Hij maakt berichten op het gebied van geheime diensten die op Internet verschijnen, maar buiten de ‘mainstream’, beschikbaar in volumineuze tweewekelijkse e-mail brieven. Je kunt er op abonneren door een e-mail met ‘Start Fringe’ als onderwerp te sturen naar: roger.vleugels"at"planet.nlAnderNieuws:
artikelen over de ‘nieuwe oorlog’

Voor vredesactivisten die op de hoogte willen blijven van de berichtgeving over de ‘Nieuwe Oorlog’ is AnderNieuws onmisbaar. Iedere twee weken worden drie artikelen uit de internationale pers vertaald in het Nederlands en samen met zo’n vijftien onvertaalde artikelen op de website geplaatst. De onvertaalde artikelen zijn meestal in het Engels en zijn voorzien van een Nederlandse inleiding.

Een aantal titels met fragmenten uit AnderNieuws, week 44:

In VS protesteren duizenden tegen Irak-oorlog
Tienduizenden mensen in steden door de hele VS hebben deelgenomen aan demonstraties tegen de oorlog in Irak. De acties vielen samen met de vijfde verjaardag van het besluit van de Amerikaanse Senaat om de invasie van Irak goed te keuren. De deelnemers riepen het Congres op om de geldkraan voor de oorlog dicht te draaien.

Bush biedt aan om Koerden te bombarderen
De regering-Bush overweegt om luchtaanvallen in te zetten tegen de Koerdische rebellengroep PKK in Noord-Irak. Deze stap zou een poging zijn om een Turkse invasie in dat land te voorkomen.

Witte kerels met geweren: Canadese soldaten in Afghanistan
Het is vooral de visie van militaire functionarissen over de Canadese militaire missie in Afghanistan die in de media aan bod komt. Dit artikel uit Z Magazine werpt licht op de aspecten van de missie waarover de functionarissen van strijdkrachten en regering maar zelden spreken.

‘Veel mensen in het Amerikaanse leger vinden Bush en Cheney ongeleide projectielen'
In een interview met Der Spiegel spreekt de in Amsterdam wonende militaire historicus Gabriel Kolko over het vooruitzicht van een oorlog met Iran.

AnderNieuws wordt gemaakt door het Landelijk Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ en is te vinden op:
www.vredessite.nl/andernieuws
Wie deze uitgave iedere twee weken wil ontvangen, kan zich op de Vredessite abonneren op de mailing listWebsite

Het aantal artikelen dat op de website van VD AMOK te vinden is neemt nog steeds toe. Alle artikelen die in het tijdschrift gepubliceerd worden komen op de website te staan. Daarnaast werkt VD AMOK samen met AnderNieuws bij het toegankelijk maken van artikelen uit de internationale pers.

Uit het grote aanbod van artikelen over o.a. de conflicten in het Midden-Oosten en elders, de ‘war on terror’, kernwapens, defensie, wapenhandel en inlichtingendiensten, worden wekelijks enkele uitgezocht die voor vredesactivisten en anti-militaristen van belang zijn. De ene week worden enkele vertaalde artikelen onder de naam Korte Berichten op de VD AMOK-site geplaatst, de andere week worden drie vertaalde en twaalf tot vijftien onvertaalde (meestal Engelstalige) artikelen op de Vredessite gezet onder de naam AnderNieuws.

Links en commentaar zijn welkom.

Hoewel Eurobom niet meer bestaat en de website met veel info over kernwapens niet meer wordt geactualiseerd, blijft de website als archief bestaan. Voor wie geïnteresseerd is in kernwapens, is een bezoek aan www.eurobomb.nl de moeite waard.

statistiek website VD AMOK 2006VD AMOK medewerkers per december 2007

Mustapha Bah
Joop Blom
Hans Bouton
David Jan Donner
Bert Freriks
Hanneke
Ka van Haasteren
Kees Kalkman
Karel Koster
Guido van Leemput
René Oudshoorn
Tom Pitstra
Tjark Reininga
Barbara Smedema
Anne Vaillant
Egbert Wever
Mans van Zandbergen
redacteur
fotoredacteur en medewerker documentatie
fotoredacteur
voorzitter
bestuurslid
webmaster VD AMOK
cartoonist
redacteur en medewerker documentatie
redacteur
redacteur
lay-out VD AMOK
bestuurslid
redacteur
redacteur
fotoredacteur
redacteur en automatisering
bestuurslid


VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC UTRECHT
tel: 06-14127779
e-mail: info@vdamok.nl
website: www.vdamok.nl
Giro 5567607 t.n.v. VD AMOK te Utrecht
giften aan VD AMOK zijn aftrekbaar van de belastingen


Naar boven
Naar beginpagina