Persbericht van Ontwapen!
7 mei 2014 

Schorsing dreigt voor advocaat Mr. Meindert Stelling

De deken van de Haagse Orde van Advocaten, Mr. Bas Martens, heeft een verzoek tot onmiddellijke schorsing van Mr. Meindert Stelling als advocaat ingediend bij de Raad van Discipline. Op 12 mei behandelt de Raad van Discipline dit verzoek. De zitting vindt plaats om 15:20 uur in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. Tijdens deze openbare zitting worden ook veel anti-kernwapenactivisten verwacht die in de loop der jaren door Mr. Stelling zijn verdedigd.

Kernen van de zaak zijn de vrijheid van meningsuiting, ook voor advocaten, en de consequente weigering van rechters om in te gaan op inhoudelijke en juridische argumenten waarom het gebruik van kernwapens (niet) in strijd zou zijn met het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en toetsing aan fundamentele rechtsnormen, die beogen de waarde en waardigheid van ieder mens te beschermen.

Mr. Stelling heeft menig anti-kernwapenactivist juridisch bijgestaan tijdens rechtszaken waarin illegale betreding van de kernwapenbasis in Volkel (NB) - én de redenen waarom - in het geding waren.

De bron van het conflict met de Orde van Advocaten ligt in een rechtszaak in Den Bosch tegen anti-kernwapenactivisten die op 3 april 2010 zijn aangehouden bij het betreden van de vliegbasis Volkel omdat daar toen een grote opruiming plaatsvond.

Als gevolg van de behandeling tijdens de rechtszaak heeft Mr. Stelling een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over "de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer" en dat "het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd".

Deze brief was voor de president van de rechtbank aanleiding om een klacht over Mr. Stelling bij de deken van de Haagse Orde van Advocaten in te dienen. De deken heeft deze klacht overgenomen.

De deken heeft Stelling destijds gevraagd om een toelichting op de ingediende klacht. Hierop heeft Stelling gesteld dat de deken buiten zijn bevoegdheid gaat: "Hij (de deken) wilde zijn toezicht mede doen uitstrekken tot mijn meningsuiting, hoewel de Advocatenwet daarvoor geen enkele rechtsbasis biedt. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt."

De deken stelt zich op het standpunt dat Mr. Stelling zich niet heeft gedragen als een goed advocaat, omdat hij scherpe kritiek heeft geuit op rechters. En de Advocatenwet zegt dat een advocaat zich als een behoorlijk advocaat moet gedragen. Volgens Stelling is dit een open norm. De Grondwet is hier echter heel duidelijk in: er mag geen beperking op de vrijheid van meningsuiting gesteld worden op basis van een open norm. De wet zelf moet precies aangeven waar de grens ligt. Juist omdat het hier om een fundamenteel recht gaat weigert Stelling zich inhoudelijk te verdedigen tegen de klacht over zijn meningsuiting.

De deken oppert bovendien dat het gedrag van Mr. Stelling in het nadeel zou zijn van zijn cliënten. Dit heeft de deken niet gecheckt bij de cliënten van Stelling. Bovendien is er nooit een klacht door een cliënt tegen hem ingediend.

Cliënten komen in aktie tegen dreigende schorsing

Cliënten van Mr. Stelling werpen de suggestie van de deken "dat Stellings opstelling in de rechtszaal niet in het belang van zijn cliënten is", verre van zich en verzetten zich tegen de dreigende schorsing van hun advocaat. Ze hebben opgeroepen om aan de Raad van Discipline brieven te sturen om hun tevredenheid over het werk van de heer Stelling te melden en op 12 mei naar de zitting in het Haagse Paleis van Justitie te komen.

Mr. Stelling is van mening dat Advocatenwet de deken geen bevoegdheid geeft hem ter verantwoording te roepen, omdat hij slechts gebruik maakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Er is dus sprake van verschil van inzicht wat allemaal onder het tuchtrecht voor advocaten valt. De heer Martens verwijt de Stelling dat deze zich niet aan hem wenst te verantwoorden en spreekt zich in zijn schorsingsverzoek op laatdunkende wijze uit over de confronterende manier waarop de heer Stelling binnen en buiten de rechtszaal te werk gaat. Met name waar het gaat om anti-kernwapenactivisme heeft de heer Stelling een lange reeks van aanvaringen met de juridische macht achter de rug. Volgens de heer Martens zijn cliënten van de heer Stelling niet gebaat bij zijn handelswijze.

Een aantal cliënten van Stelling is in actie gekomen tegen zijn dreigende schorsing. Zij tonen zich zeer tevreden over het werk van Mr Stelling. "De heer Stelling stelt, volledig in overeenstemming met onze wens als activisten, consequent de onhoudbare juridische dwalingen ten aanzien van kernwapens aan de orde", aldus Gonnus Doeven van Ontwapen! "Het is niet meer dan logisch dat hij zich in steeds scherpere bewoordingen uitlaat over de manier waarop Nederlandse rechters het internationaal recht schofferen door keer op keer uit te spreken dat kernwapengebruik, zelfs tegen steden, legitiem kan zijn."

Meindert Stelling werd in de jaren '80 van de vorige eeuw als beroepsofficier aan de kant geschoven toen hij zijn juridische bezwaren tegen kernwapens luid en duidelijk liet horen, binnen en buiten de krijgsmacht. Nu hem opnieuw van overheidswege de mond gesnoerd dreigt te worden, komen tevreden cliënten van hem in actie door brieven te schrijven aan de Raad van Discipline en bij de zitting aanwezig te zijn.

Naast anti-kernwapenactivisten stond de Mr. Stelling de afgelopen jaren onder meer mensen bij op de gebieden van asielrecht, demonstratierecht en migratieactivisme.

Meer informatie op de website van Ontwapen!.

Update 2 juni: Advocaat Stelling niet geschorst door Raad van Discipline

De Raad van Discipline in Den Haag besloten advocaat Meindert Stelling niet te schorsen voor (on)bepaalde tijd. Hiermee gaat de Raad niet in op de eis van deken Martens van de Orde van Advocaten om Stelling onmiddellijk voor onbepaalde tijd te schorsen.


Naar boven
Naar beginpagina